Acryl auf Holz

59 x 42

Dezember 2011

Privatbesitz Prof. J. Pigoznis, Riga|Lettland